ಮನನ – ಮನೆಯಲ್ಲಿ: 10ನೇ‌ ತರಗತಿ‌ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸವಿ ಮಂಡ್ಯ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಡ್ಯ.

ದಿನಾಂಕ: 13-05-2021 ರಿಂದ

KSEEB – 40 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

ಶುಭವಾಗಲಿ